Úvodní ustanovení

 1. Předmětem kupní smlouvy řízené zákonem § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) je nákup a prodej vzdělávacích balíčků La Que Sabe (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://laqs.eu.
 2. Poskytovatelem předmětu koupě je 
 3. Milujeme jógu s.r.o.

  Na Klimentce 2071/20

  Praha 6, 160 00

  Identifikační číslo: 071 93 424

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295296.

  Neplátci DPH

(dále jako „poskytovatel“ nebo „prodávající“).

 1. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
 2. Kupující má 1 rok a půl od zaplacení objednávky na to, aby se zúčastnil zakoupeného počtu celedenní ženských kruhů. 
 3. Přístup do členské sekce na stránce www.laqs.eu je omezen 2 rokama. Klient bude poté informován o možnosti prodloužení přístupou do členské sekce.
 4. Klient se přihlašuje na celodenní ženský kruh napsáním emailu na adresu: judita@laqs.eu
 5. Pokud se klient z kruhu odhlásí později než 7 dní před konáním celodenního ženského kruhu, tento vstup mu propadá a klient nemá právo na jeho náhradu. 
 6. Všechny termíny celodenních ženských kruhů jsou vypsány na webové stránce: www.laqs.eu

Objednávání

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://laqs.eu. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://laqs.eu. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup balíčků La Que Sabe a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

 1. Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese https://laqs.eu najdete všechny ceny služeb, jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.
 2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Kupující si může tento doklad vytisknout a po jeho předložení a po předložení svého občanského průkazu má nárok na všechny slevy partnerů uvedené na webové adrese https://laqs.eu. Všechny bonusy budou zpřístupněny pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

Platba

 1. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 2. Možnosti plateb: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. Předmět koupě je možné zaplatit:
  a) jednou splátkou uskutečněnou ihned ve výši ceny předmětu koupě
  b) dvěmi splátkami. První splátku kupující uskuteční ihned (splatnost zálohové faktury je 7 dní), druhou splátku do 30-ti dnů ode dne vystavení zálohové faktury, tj. objednání předmětu koupě.
 4. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu nebo její poměrnou část (v případě platby na dvě splátky) do data splatnosti, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu 0,1% z ceny zboží za každý den prodlení, a to pouze do výše ceny zboží.
 5. Po zaplacení kupní ceny zboží obdrží okamžitě kupující fakturu – daňový doklad. V případě, že kupující uhradí předmět koupě na dvě splátky, bude mu doručena na druhou splátku zálohová faktura, po jejímž uhrazení obdrží fakturu – daňový doklad.

 

  Klient musí splnit všechny následující podmínky:

 1. 1) Klient musí projít všechny 4 celodenní ženské kruhy JSEM TA, KTERÁ VÍ (Afrodita, Deméter, Artemis a Athena). Termíny seminářů jsou vyhlášeny na webových stránkách https://laqs.eu a to vždy s dvouměsíčním předstihem. Klient je povinen si rezervovat místo na semináři nejpozději 1 měsíc před uskutečněním semináře. Klient si může vybrat jakékoli 4 celodenní ženské kruhy La Que Sabé a to ve lhůtě 1,5 roku od zaplacení Akademie. Po uplynutí této časové lhůty 1,5 roku už klient nemá právo na volný vstup na celodenní ženský kruh La Que Sabé.
 2. 2) Klient přečte knihu "ŽENY, KTERÉ BĚHALY S VLKY" (Autor: Pinkola, Estés Clarissa; Ph.D.) a napíše o ní vlastní úvahu o rozsahu 1-3 str. A4. Tuto úvahu odešle na adresu judita@laqs.eu a to nejpozději 1 měsíc před ukončením La Que Sabé Akademie. Knihu si klient obstarává sám, její cena není započítána do ceny předmětu koupě.
 3. 3) Klient projde testem jedinečnosti provozovaným Mgr. Kalmanem Horvátem. Test mu bude zaslán na emailovou adresu, kterou poskytne provozovateli při objednání předmětu koupě. Klient test vyplní a odešle zpět na emailovou adresu judita@laqs.eu. Vyhodnocení testu přijde zpět klientovi do 1 měsíce od jeho odeslání na danou emailovou adresu. Součástí vyhodnocení je také telefonická konzultace.
 4. 4) Klient zhlédne 4 Bohyně - 4 filmy, ve členské sekci La Que Sabé.
 5. 5) Klient vyplní koučovací sešit/pdf, které je ke stažení ve členské sekci La Que Sabé.
 6. 6) Klient má od momentu, kdy poskytovatel služby obdrží první platbu za předmět koupě a v případě že klient neodstoupí od smlouvy ve zkušební desetidenní době, a v případě že provede i druhou platbu za předmět koupě, přístup do členské sekce La Que Sabé a tento přístup bude mít pod dobu tří let.

Garance vrácení peněz

 1. Za svůj produkt ručíme zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
 2.  Při zakoupení předmětu koupě má kupující právo odstoupit od smlouvy a to nejpozději do 10 dnů od zahájení kupní smlouvy. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: judita@laqs.eu s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu s vysvětlením důvodu nespokojenosti.  Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předmětu koupě. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce La Que Sabé a kupující tímto ztrácí nárok na vstup na semináře JSEM TA, KTERÁ VÍ, na svůj vlastní profil a blog na stránkách https://www.laqs.eu/ a na všechny ostatní výhody a bonusy související se vstupem do Akademi La Que Sabé. Kupující nebude mít právo na získání a využití výše zmiňovaných bonusů.
 3. Cílem La Que Sabé AKADEMIE je pomoci všem, kteří se jí zúčastní.
 4. Pokud klient nesplní všechny výše uvedené podmínky La Que Sabé Akademie, to jest Akademii nedokončí, nemá právo na vrácení peněz.

Odpovědnost

 1.  Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 2. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 3. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 4. Odpovědnost za výsledek nákupu předmětu koupě: Poskytovatel předmětu koupě nenese žádnou zodpovědnost za úspěchy, či neúspěchy plynoucí z nákupu balíčku La Que Sabe. Kupující přebírá veškerou zodpovědnost na sebe. 
 5. Odpovědnost za zdravotní stav, psychický i fyzický. Poskytovatel předmětu koupě nenese žádnou zodpovědnost za psychycký ani fyzický stav kupujícího. Kupující se zavazuje, že vždy řádně ohodnotí svůj psychický a fyzický stav a podle toho se rozhodne, za a nebo která cvičení, úkoly atd (jakýkoli obsah balíčků La Que Sabe) bude provádě a jak. 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 4. .2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://laqs.eu, popřípadě dalšími informačními kanály. Vyhrazujeme si  právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://laqs.eu a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.